Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Золотой фонд
Новое в справочном разделе
Комментарии читателей rss

Синкевич Наталия Александровна

Имя кратко: Синкевич Н. А.
Дата рождения: 27 сентября 1981 г.
Имя на родном языке: Сінкевич Наталія Олександрівна
Ученое звание: кандидат исторических наук
Тип персоны: Зарубежные исследователи
Профессиональные интересы: История Западных исповеданий, Монастыри и монашество
Краткая биографическая справка: Родилась в г. Городенка Ивано-Франковской области. В 2004 году окончила исторический факультет Киевского Национального университета имени Т. Г. Шевченко. В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию «Доминиканские монастыри Волыни: институциональные основы, социосреда и основные направления деятельности». Научный сотрудник Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «София Киевская».

Библиография работ автора:

Монография

Laudare, benedicere, praedicare: домініканський орден на Волині в кінці 16-на початку 19 ст. К. 2009.

 

Статьи

1.                 Католицькі монастирі Волині: потенційні можливості джерел (попередні нотатки) // Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Випуск 5. К., 2003. С. 116-146.

2.                 Фундації домініканських монастирів на Волині в кінці XIV - першій половині XVII ст. // Український історичний збірник 2003. Випуск 6. К., 2004. С. 47-70.

3.                 Ікона Богородиці луцького домініканського монастиря: історія та особливості поширення культу // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 9. Дрогобич, 2005. С. 225-233.

4.                 Домінканський орден і реалізація унійних проектів на Русі // Kościoły wschodnie XVI - XVIII wieku. Zbiór studiów. Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej. T. 3. Lublin, 2005. S. 168-176.

5.                 Основні тенденції місіонерської та душпастирської діяльності монастирів Волині в другій половині XVI-XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Книга 1. Львів, 2006. С. 540-550.

6.                 Фундації домініканських монастирів на Волині як новий етап залучення краю у вир західної культури // Україна та об’єднана Європа: християнське коріння та перспективи. Львів, 2006. С. 82-85.

7.                 Діяльність домініканського ордену в Кафі та Солдайї в XIV – першій половині XV ст. // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Т. 2. Киев-Судак, 2006. С. 290-294.

8.                 Культ Богородиці в домініканських монастирях Волині як важливий елемент духовного життя та місіонерської роботи ордену в регіоні // Вісник Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. Серія історія. Вип. 82-84. Київ, 2006. С. 51-52.

9.                 Проблема взаємостосунків ляхівецького домініканського монастиря з фундатором у світлі нових документів // Могилянські читання. Збірник наукових праць. К., 2006. С. 477-483.

10.             Релігійні культи в домініканських монастирях Волині як вияв духовного життя і місіонерської роботи ордену // Український історичний збірник. 2006. № 9. С. 63-76.

11.             Духовне та інтелектуальне життя волинських домінікан XVI поч. XVII ст. через призму монастирських бібліотек: реконструкція та аналіз книгозбірень // Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Випуск 6. К., 2007. С. 186-219.

12.              Основні проблеми дослідження персонального складу домініканських монастирів Волині в XVII – на початку ХІХ ст. // Історія релігій в Україні. Книга 1. Львів, 2007. С. 791-800.

13.             Хроніка тарговицького домініканського монастиря: спроби джерелознавчого аналізу // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали XXVII міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020-ій річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського. Луцьк, 2008. С. 251-255.

14.             Новий документ до історії Києво-Печерської лаври середини XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Матеріали 18-ї Міжнародної конференції. Книга 2. Львів. 2008. С. 300-305.

15.             Відображення актуальних проблем церковного життя першої половини XVII ст. в «Патериконі» Сильвестра Косова // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. К., 2008. С. 260-266.

16.             Житія києво-печерських в редакторській обробці Сильвестра Косова // Религия в жизни человека и общества: Тезисы докладов и сообщений Х Международной Крымской конференции по религиоведению, Севастополь, 12-16 мая 2008 г. Севастополь, 2008. – С. 67-68.

17.             Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій: медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Вип. 7. К., 2008. C. 207-230.

18.             «Відомості про Київські печери» – нове джерело з історії Києво-Печерської Лаври середини XVIII ст. // Лаврський альманах. Вип. 20. К., 2008. – C. 155-166.

19.             Повість про кількаразове хрещення Русі: виникнення та розвиток в полемічному дискурсі першої половини XVII cт. // Науковий збірник, присвячений 1020-літтю хрещення Київської Русі-України: Матеріали науково-практичної конференції «1020-ліття хрещення Русі-України – із Києва по всій Русі», 21 жовтня 2008 р. К., 2008. С. 315-324.

20.             Патерикон Сильвестра Косова: до історіографії вивчення проблеми // Могилянські читання 2007. Збірник наукових праць. К., 2008. С. 133-138.

21.             Іншомовні книги бібліотеки Софії Київської за каталогом 1769 р.: попередній огляд колекції // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Львів, 2009. Кн. 2, С. 736-743.

22.             Унійний період Софії Київської в світлі судових і ревізійних документів // Софійські читання: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Пам’ятки національного Заповідника "Софія Київська": культурний діалог поколінь", Київ, 25-26 жовтня 2007 р. К., 2009. C. 328-332.

23.             До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI-XVIII ст. // Болховітіновський щорічник 2008. К., 2009. С. 166-170.

24.             Латиничні графіті XVI-XVII ст. Софії Київської: до питання класифікації та атрибуції написів // Труди Київської духовної академії. Число 5: Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної Церкви. К., 2009. С. 165-171. (В соавторстве с Корнієнко В.)

25.             Klasztory dominikanskie na Wolyniu a miejscowe spoleczenstwo: analiza wzajemnych relacji w XVII-XVIII w. // Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej / red. A. Markiewicz, M. Miławicki, Kraków 2009, s. 215-225.

26.             Комплекс графіті центральної апсиди Софії Київської та деякі питання перебудови декоративного фриза над синтроном у XII-XIII, XVII-XVIII та XIX ст. // Труди Київської духовної академії. Число 6: Святитель Димитрій (Туптало), митрополит Ростовський та його доба. К., 2009.С. 60-72. (В соавторстве с Корнієнко В.)

27.             Куп’ятицька ікона Богородиці – втрачена київська святиня // Могилянські читання 2008 року: Збірник наукових праць: Церква і музеї: втрати ХХ ст. К., 2009. С. 121-127.

Места работы/учебы: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник), Национальный заповедник "София Киевская"

Автор 1 публикации:

Ключевые слова:
См.также:
Ключевые слова:
См.также:

добавить на Яндекс добавить на Яндекс